OBS: Glöm inte Arbetshelg 2. juni!! (Se program längre ner på sidan)

______________________________________________________________

Styrelsen informerar från styrelsemöte 180414

 • Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter
 • Aktivitetskalendern är utskickad.
 • Styrelsen gör aktivitetslista för arbetshelgen den 2/6, med extra fokus på ÅN, vilken distribueras omgående i brevlådor och hemsidan.
 • Styrelsen ordnar som vanligt korv, dryck etc. till arbetshelgen.
 • Ekonomi
 • Försäkringen på sophusen har gått upp, beroende på att ett hus har blivigt tillagt.
 • Försäkringen på mark/fastigheter har minskat.
 • Halvårsrapporten har skickats till revisorerna.
 • Alla medlemmar har betalt avgiften.
 • Nytt konto för förnyelsefonden är öppnat.
 • Vägarna
 • Vägarna måste repareras och byggas upp, före hyvling och justering utförs.
 • Skogen
 • Glanshäggen diskuterades igen och styrelsen skall ta kontakt med byalaget, gällande arbetsmetoder på vår mark, där man kan prova avverkning/utrotning.
 • Det finns ingen plan från styrelsen, gällande glanshäggen.
 • Föreningen har fått tillgång till 10 st Japanska körsbärsträd, som är tänkta att planteras längs med Storvägen. Inköp av jord och stöd, för dessa måste göras.
 • Alla träd som står upp, skall alltid styrelsen tillfrågas, om dessa får fällas.
 • Träd som ligger ner, behövs inget beslut från styrelsen, utan trädansvarig kan besluta.
 • Styrelsen beslutade att ordna så att staketet vid groddammen fortsätter förbi gamla reningsverket och skyddar vår mark mot obehörig parkering/intrång med fordon.
 • Styrelsehuset och festplatsen
 • Diskussion bland medlemmar, har varit gällande vårt öppna WiFi, om detta skapar strålning. Detta har föranlett att medlemmar önskar stänga vårt WiFi under höst/vinter/vår. Styrelsen beslutade att så blir inte utfallet, utan WiFi är öppet året runt.
 • Hemsidan
 • Styrelsen meddelar att den nya hemsidan är försenad och förhoppningsvis kommer igång i maj månad.
 • Ordningsreglerna skall läggs upp på hemsidan.
 • Övriga frågor
 • Styrelsens arbetsgrupp för framtagning av underhållsplan, har tagit fram följande grupper:
 • Vägar/bygator (Beläggning).
 • Groddammen (EU-bidrag/tillgänglighet, underhåll/kostnader medlemmar, skyldigheter/möjligheter).
 • Ån (Tomtgränsen var går den, övergång/spång).
 • Skogen (Underhåll/avverkning/nyplantering).
 • Byggnader
 • Planen skall vara klar till nästa årsmöte och presenteras för medlemmarna.
 • Styrelsen kommer att köpa in 5 st nya slingor till festplatsen, samt tillhörande kulörta LED-lampor.
 • Luktproblemet vid nya pumpstationen diskuterades vid mötet och styrelsen gick igenom kommunens handlingsplan.
 • _______________________________________________________

Avseende lukt från ledningsnätet i Sövde Skogsby.

Brev från Tekniska Förvaltningen i Sjöbo Kommun, skickat till ordförande den 13. april 2018):

När det uppkommer problem i ledningsnätet, såsom det gjort i Sövde skogsby, diskuterar vi på VA-enheten vad orsakerna kan vara och vad vi ska kunna göra för att komma tillrätta med problemet.

Från det att de första klagomålen kom in har vi försökt med olika metoder att komma tillrätta med problemet, se nedan. Efter varje åtgärd vi gjort hoppas vi ju att problemet i och med åtgärden ska vara löst, vilket ju tyvärr inte skett. Att det dragit ut på tiden beror på att efter varje åtgärd vi gjort, tar det ett tag innan vi kan säga om åtgärden gjort effekt eller inte. Oftast märker man effekten av en åtgärd först efter ett litet tag.

Jag har gjort en sammanställning av de åtgärder som genomförts i Sövde Skogsby. (Det nya ledningsnätet och pumpstationerna driftsattes sept 2016.):

 • Sommaren 2017 var det en del avloppsstopp i Sövde skogsby. Pga detta trodde vi att det kunde finnas fler problem med anhopningar av avfall i ledningsnäten och att lukten kunde komma från gammalt avloppsvatten från ledningsnäten. Därför grävdes alla avloppsbrunnar fram och vi lät spola igenom hela avloppsledningsnätet i skogsbyn. Vi passade även på att filma ledningarna för att upptäcka brister i ledningsnätet.
 • Hela huvudledningen mellan pumpstationen i Blentarp och pumpstationen i Sövde har spolats ren och ”pluggats”. (Att plugga är en metod som skrapar rena tryckledningar från insidan).
 • Vi såg över luftningen i pumpstationen; vi provade att både vända på luftflödet in/ut ur pumpstationen och att ändra själva hastigheten på luftflödet.
 • I pumpstationen ska ett kolfilter rena luftflödet ut från pumpstationen från doft. Vi har testat effekten av detta kolfilter och för säkerhets skull bytt ut det, trots att det är relativt nytt.
 • Vi har undersökt ledningarna som kommer från Karups samfällighet och upptäckt att det är mycket svavelväte (som ger upphov till den obehagliga doften) i vattnet från dem. Då det inte är kommunens ledningar kan vi inte byta ut dem, men vi har ändå installerat ett annat lock på en av brunnarna så att avloppsdoften ska vädras ur innan avloppsvattnet kommer in i skogsbyn.
 • Vi har gjort kontrollberäkningar på uppehållstider i ledningsnätet. Långa uppehållstider kan ge luktproblem. Beräkningarna visar inte på några uppenbara risksträckor.
 • Vi har hyrt in utrustning och mätt svavelvätehalterna på 7 olika ställen för att ringa in var doften kommer från. Det gav tyvärr inte heller något entydligt svar.
 • Vi har satt in en backventil i ledningen på Björkvägen, vilket enligt de boende där verkar ha gett god effekt.
 • Det har förts samtal med andra kommuner som haft liknande problem för att höra hur de löst problemet.
 • Det har förts många samtal med olika odörbekämpande företag. Vi har bland annat diskuterat lösningar som att bygga luftningsstolpar, bekämpa odören kemiskt, införande av barkfilter och biologisk metod med bakterier.
 • Vi har nu påbörjat en för oss ny metod som ska ta bort lukten helt. Jag bifogar ett informationsblad som vi tagit fram angående metoden. Det är en biologisk metod med bakterier och det tar ca 1½ månad att bygga upp en ordentlig bakteriekulturen i ledningsnätet. Därför räknar vi med att ni ska få en markant förändring gällande odör-doften i slutet av maj eller början av juni. Om ni önskar veta mer om metoden eller bakterierna så hör av er så kan vi skicka mer information.

Vi har full förståelse för att ni anser det tagit lång tid och att det känns som det inte händer någonting och vi beklagar att ni behövt ha problem under så lång tid. Vi hoppas nu att vi har kunnat hitta en lösning på luktproblemet.

Mvh/ VA-enheten genom Pia Fröjd


ARBETSHELG   2. juni 2018

Arbetshelg  (klicka på länk för att se dokumentet)

Till alla boende i Samfällighetsföreningen Sövde Skogsby! Som ni säkerligen redan sett i den utskickade Aktivitetsplaneringen, för 2018, och förmodligen också redan noterat i er kalender, så är det inplanerat en arbetsdag den 2/6. (Helgen efter är en reservdag) 

Vi samlas kl. 10:00, vid Festplatsen, och när vi är färdiga med de planerade arbetena så bjuder föreningen på grillad korv med sedvanliga tillbehör. 

Det är Styrelsens förhoppning att ni kommer mangrant och hjälper Föreningen att underhålla och vårda våra gemensamma egendomar. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa de grannar och boende som man sällan träffar. Så ta tillfället i akt att göra en liten arbetsinsats för Föreningen och lär känna nya Stugvänner. 

De som har möjlighet att ta med något verktyg, maskin, kratta mm. får väldigt gärna göra detta. Föreningen har en hel del utrustning, men blir vi många kan det behövas lite extra. 

Planerade åtgärder är så här långt: 

 • • I år är det FOKUS på att rensa upp i ån längs med vår tomtgräns S:2. Det finns mycket bråte som hindrar vattenflödet bl.a.! Här behöver vi vara många som hjälps åt!! 
 • • Tvätta våra vägskyltar, gatunamn, anslagstavlor mm. fria från Alger. 
 • • Olja in bord, bänkar, staket och dansbanan. 
 • • Tvätta Styrelsehusets fasad. 
 • • Räfsa, klippa gräs och städa upp runt festplatsen. 
 • • Städa i bodarna runt Festplatsen 
 • • Måla de byggnader som kan vara i behov av det. 
 • • Se över Spången över Klingavälsån och eventuellt även olja denna. 
 • • Övrigt som kommer in som förslag från medlemmarna efterhand. Maila gärna detta till oss i Styrelsen. Det är ju inte alla behov vi ser, men med Er hjälp så kan vi gemensamt hålla Skogsbyn i ett gott skick, för att sedan kunna njuta av den annalkande sommaren. styrelsen@sovdeskogsby.se 

Vi ser fram emot att få Välkomna er den 2/6, så väl mött! ☺ 

STYRELSEN