Styrelsen 2016-2017:

 

Ordförande                                                  Vice ordförande – skogsansvarig
Niklas Krook, By 3C                                                    Martin Jonson, By 2F
Hasselvägen 10                                                            Bältegatan 27
360 44 Ingelstad                                                          212 28 Malmö
076 – 763 85 76                                                             076 – 8346312
niklas@sovdeskogsby.se                                           martin@sovdeskogsby.se

Sekreterare                                                     Kassör – vägansvarig
Mikael Lajer, By 3B                                                     Anette Sjöstedt, By 14E
Terminsvägen 10                                                          Fältvägen 14E
245 64 Hjärup                                                               275 96 Sövde
040-46 55 49                                                                 070 – 604 60 25
mikael@sovdeskogsby.se                                           anette@sovdeskogsby.se

Styrelseledamot – medlemsansvarig              Styrelsesuppleant – IT-ansvarig
Ingela Elofsson, By 24D                                                Palle Gammelmark, By 26C
Lobovägen 16                                                                 Furuvägen 26C
237 34 Bjärred                                                                275 96 Sövde
046-292833                                                                    073 – 382 42 85
ingela@sovdeskogsby.se                                              palle@sovdeskogsby.se

Styrelsesuppleant – miljöansvarig                       Materialförvaltare                                     Carina Grundström, By 13D                                       Kjell Svensson, By 19E
Fältvägen 13D                                                                 Furuvägen 19E                                                           27596 Sövde                                                                    275 96 Sövde                                                               carina@sovdeskogsby.se                                              Kjell45svensson@gmail.com                                070-776 23 04                                                                 070 -354 45 33

Revisor                                                                            Revisor
Anders Larsson, By 11B                                                 Gunilla Malmgren, By 10D
Tomegatan 44B                                                               Köpenhamnsvägen 13B
273 34 Tomelilla                                                             217 43 Malmö
anders.tretom@gmail.com                                           keg.malmgren@gmail.com
073 – 301 28 22                                                              040 – 26 80 21

Revisors suppleant 
Lennart Järnhäll, By 24E
Qvantenborgsvägen 3B
227 38 Lund
070 – 823 56 55                                                                                                                                                          lennart.jarnhall@bredband.net

Valberedning (sammankallande)                          Valberedning                                                          Magnus Christensson, By 3E                                   Claes Silveby, By 19D                                                070 – 611 16 09                                                           070 – 396 46 06    magnus.christensson@kreativmc.se                       claes.silveby1@gmail.com

 

Festkomitteen:

 • Magnus Christensson ”Festgeneral”, By 3E;
 • Birgitta & Göran Nilsson, By 2B
 • Kristel Svensson, By 12H                                                      

Klicka här för att hämta ner pdf-fil:

sovde_skogsby_anslag_styrelse_2016_2017_uppdaterad_nk


Information från styrelsemöten

Styrelsemöte 161015

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter: 

 • Genomgång gjordes av festkommitténs nya förslag för sommardansen, med allsång och dans. Styrelsen godkänner förslaget med nytänkande och kreativitet för sommardansen.
 • Styrelsens nästa aktivitet är årsstämman den 20 november.
 • Niklas skall kontrollera före årsstämman hur många fullmakter en fastighetsägare får ha utöver sin egen röst.
 • Vid årsstämman börjar Länsstyrelsen med sitt möte gällande S:2.
 • Årsstämman skall tillsammans med Länsstyrelsen ändra stadgarna gällande S:2, för att föreningen skall kunna förvalta dessa, utan att gå till alla 141 medlemmar.

Vägarna

 • Anette skall skicka in en ansökan om statligt bidrag för enskilda vägar.

Skogen

 • Sjöbo kommun kommer att ersätta döda träd utmed nya cykelbanan, de kommer även att ersätta föreningen för utlägget vid inköpt vattenslang för att bevattna träden längs med cykelbanan.
 • Karin redogjorde för Sövde Byalags miljögrupps aktivitet mot glanshägg, samt redovisade slutrapporten från aktiviteten.
 • Palle tar kontakt med Sövde Byalags miljögrupp för att meddela, att Sövde Skogsby är intresserade att medverka i deras miljögrupp.
 • Leader-projektet söker EU stöd via Jordbruksverket.

Styrelsen informerar från styrelsemöte 160903

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter

 • Festkommittén redogjorde för sommarens aktiviteter.
 • Uppdragsbeskrivningen för Festkommittén, som togs fram inför föregående verksamhetsår, har uppdaterats inför denna säsong och stämdes av under mötet.
 • Arbetsdagen var välbesökt och höstningen gick därför mycket fort med mycket skratt och trivsamma samtal grannar emellan.
 • Kalenderårets sista aktivitet blir Glöggträffen 3 december kl. 15:00.
 • Festkommittén har en del nya uppslag och idéer inför nästa säsong.

Vägarna

 • Diskussion om sikten vid utfarten över nya GC-vägen gjordes, efter inkomna åsikter. Inga träd skall fällas! Styrelsen ber materialförvaltaren se över detta och vid behov klippa lite grenar.
 • En större sten skall placeras vid gamla infarten, vid Björkvägen vid By1, för att säkerställa trafiksäkerheten.

Skogen

 • Problemet med Glanshägg togs upp och detta skall diskuteras vid nästa möte den 15/10. Vi skall hålla oss informerade om eventuella EU-bidrag för utrotning kommer. Styrelsen stämmer av med Sövde byalag, om de har information i frågan.
 • Ingen åtgärd kommer att ske med de tallplantor som planterades i våras mellan By 12 & 13 samt i ledningsgatan. Nya plantor får frö så sig själv, björken tog sig bra däremot.
 • Kommunen kommer att ersätta utgångna tallar längs med nya cykelvägen, samt investeringen i bevattningsutrustning, slang mm..
 • Växtligheten vid korsningen mellan by 12 & 13, Fältvägen/Storvägen, ses över. Trafiksäkerhetsåtgärd.

Miljöstationerna

 • Styrelsen har stämt av sop belastningen, under midsommarhelgen, och konstaterade att vi har tunnor, som väl klarar denna max belastning vid högtider.
 • Styrelsen låter tillverkar skyltar, som med information om att man ALLTID skall fylla kärl 1 först (avseende restavfallet) och anslår detta på alla sopstationerna. Generella sorteringsanvisningar kommer sändas med ut i samband med kallelsen till årsstämman.

Övriga frågor

 • Årsmötet skall tillsammans med Länsstyrelsen ändra stadgarna gällande S:2, för att styrelsen skall kunna förvalta dessa, utan att gå till alla 141 medlemmar.

Hemsidan

 • Palles slutna Facebooksida, med namnet Sövde Skogsby, är hans privata och Styrelsen lämnar ingen formell information den vägen. Dock kan den fritt användas av dem som så önskar för att marknadsföra medlemsaktiviteter såsom festligheter, Boule osv. All formell medlemsinformation återfinns på Samfällighetens officiella hemsida, ”www.sovdeskogsby.se”

Styrelsemöte 160430

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter:

 • Niklas gör en inbjudan till lördagen den 4/6, som senast skall läggas i brevlådor den 4-5/5.
 • Anette ordnar dricka och fika till den 4/6 och Kjell ordnar grillkol.
 • Aktiviteter den 4/6 är bl.a. tvätta gatunamnsskyltar, olja dansbanan, olja fasta bord/bänkar, kratta planen framför dansbanan.
 • Festerna är slutna tillställningar och får ej marknadsföras.

Vägarna

 • Vid besiktning av cykelbanan skall vi ta upp, att gamla infarten vid by 1, måste det göras en anslutning mot cykelbanan för cyklande på Björkvägen.
 • Det skall även tagas upp på besiktningen, att vår lina mellan träden, vid stora anslagstavlan, har körts ner 2 gånger och måste åtgärdas.
 • Cykel utfarten från området vid by 26 mot sjön skall justeras av Göran.

Skogen

 • Träden är inplanterade mellan by 12-13, samt by 17-25.
 • Kostnaden blev att vi skulle skänka 1000kr till cancer fonden, viket är utfört.
 • Stenar skall ersätta staket vid pumpstationen, vid Storvägen och gången mot Sövdemöllevägen.
 • Sjuka träd och de som lutar åt fel håll, är endast aktuella att fälla, på samfällighetens mark, efter samråd med styrelsen.

 ——

Teleservice:

Teleservice informerar att projekt fibernät preliminärt ska vara färdigställt i sin helhet under juli månad. Klicka på länken för att se översiktskarta för ledningsdragning i området.

Sövde Skogsby

 

Styrelsemöte 160318

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter:

Magnus Christensson avrapporterade att alla orkestrar är bokade till sommaren. En ny och en nygammal skall få prova lyckan. Utdelning sker av aktivitetskalendern före Skärtorsdagen. Plan och aktiviteter för vårstädningen/arbetshelg skall tagas fram till nästa möte.

Vägarna

Samrådsmöte avhölls den 18 mars 2016, med företrädare för Sjöbo kommun, gällande infartens asfaltering, samt asfalteringen runt nya pumphuset, med anslutning till befintlig väg. Niklas skall medverka vid slutbesiktningen av cykelbanan

Skogen

Inplantering kommer att ske, enligt följande: Fördelningen mellan by 12-13 skall vara 70 % björk och 30 % tall (10 st). Fördelning mellan by 17-25 skall vara 30 % björk och 70 % tall (100 st) Restriktioner finns från VA-verket och Sjöbo Elnät, om att man inte får plantera ovanpå deras ledningar.

Medlemsfrågor

Text på hemsidan, skall föras in under rubrik ”Du som är nyinflyttad”, där vi meddelar att vi behöver tillgång till medlemmens permanenta adress.

Årsmöte

Årsmöte 2016 kommer att avhållas den 20/11, 10.00 och plats meddelas senare.

Styrelsemöte 160206

Vägarna
Diskussion skall föras med kommunen och Barslund, för att säkerställa återställningen av infart på Storvägen, samt allmänningen mellan By 20 och 26 (längs med ny cykelbana)

Skogen
Plantor som styrelsen vill plantera mellan By 12-13 och 17-25.
Fördelning mellan By 12-13 skall vara 70% björk. samt 30% tall.
Fördelning mellan By 17-25 skall vara 30% björk och 70% tall.
Styrelsen måste först reda ut med VA-verket och Sjöbo Elnät, hur när ovanpå deras ledningar man får plantera. Möte är bokat.

Bilhinder placeras in mot gången från Storvägen till gången mellan By 17-19

Årsmöte
Årsmöte 2016 kommer att avhållas den 20/11, tid och plats senare.

Styrelsemöte 151205

Festkommitténs och styrelsens kommande medlemsaktiviteter:
Magnus Christensson utses till ”Festgeneral” och får härmed uppdraget att ordna festerna tillsammans med övriga medlemmar i festkommittén. Aktivitetslistan skall anslås på hemsidan, läges i lokala postlådor, samt anslås på anslagstavlorna. Detta skall ske till Skärtorsdagen.

Arbetshelger är planerade enligt följande:

 • vårstädning 160604, reserv dag 160611
 • höststädning 160903, reserv 160910

Vägarna
Grus skall läggas på rätt platser, för ifyllnad av hålor i vägarna.
Förslag att asfaltera infart till området, ner i höjd med Björkvägen, vid anslagstavlan.
Diskussion skall föras med kommunen och Barslund, för att säkerställa återställningen av infart på Storvägen, samt allmänningen mellan By 20 och 26 (längs med ny cykelbana)